Uzoqhubeka asebenzele ekhaya uMantashe osuleleke ngeCovid-19 Mantashe will continue wokring from home because he is infect w/ covid 19

The article: https://www.isolezwe.co.za/izindaba/uzoqhubeka-asebenzele-ekhaya-umantashe-osuleleke-ngecovid-19-50993356

New Words / Phrases

 • subabili - together (the both of us)
 • asebenzele ekhaya - work from home | (-ele for the location)
 • suleleka - infect
 • osuleleke - who is infected
 • ungqongqoshe - minister / premier
 • Mbiwaphansi - mining
 • Amandla - (in this context) energy
 • wezokuMbiwaphansi namandla - in the affairs of mining and energy
 • haqa - infect
 • vela - reveal
 • khishwa - taken out
 • mongameli - president
 • yihhovisi likamengameli - office of the president
 • kuthiwa - it is said
 • hlolwa - tested
 • kathathu ukuqinisekisa - three times, to be certain
 • ngaleli gciwane - with this very / particular virus (like saying “ngalo nyala - this year”)
 • bazivalele - they closed themselves off
 • njengamanje - presently | same as okwamanje
 • uzinikele | he will give himself (from the work nika - give) / commit himself to
 • ekuqinisekiseni - ensuring
 • kuleli - in this country
 • imikhiqizo - productions / generations / creations of something
 • umkhiqizo - product
 • uwoyela - oil
 • gqugquzela - encourage
 • iyafinyelela - to reach
 • finyelela - to reach
 • emphakathini - in the community
 • umphakathi - community
 • kulesi - in this
 • nesizayo - and the following | ne + si (isikhati) + zayo | uzayo - next, unyaka ozayo - next year,
 • yalela - instruct
 • umkakhe - wife
 • fisa - wish
 • imigomo - instructions
 • beka - to place
 • faka - put inside
 • vika - shield / defend
 • bamba - hold

Notes

Uzoqhubeka asebenzele ekhaya uMantashe osuleleke ngeCovid-19 Mantashe will continue wokring from home because he is infect w/ covid 19

Translate

English

 1. Mantashe committed himself to ensuring that the production of electricity and oil went well.
 2. It is said he was tested three times to ensure that he was infected with this virus
 3. He will continue with his work from home
 4. The statement was taken from the president’s office
 5. They closed themselves off.
 6. It is said

isiZulu

 1. uMantashe uzinikele ukuqinisekiseni ukuthi ihamba kahle imikhiqizo kagesi nowoyela.
 2. Kuthiwa ubehlolwe kathathu ukuqiniseka ukuthi usulelekile ngaleli gciwane.
 3. Uzoqhubeka nomsebenzi wakhe ekhaya
 4. iSitatimendi ekhishwe yihhovisi likamongameli.
 5. Bazivalele.

Questions And Answers

Questions in English

 1. Who is the wife of Mantashe?
 2. Who closed themselves off?
 3. Where was the statement taken from?
 4. What is Mantashe the minister of?
 5. How do we know Mantashe is infected with covid?

Questions in isiZulu

 1. Ubani inkosikazi yaMantashe? (possessive concords 2nd table on https://isizulu.net/grammar/) / Ubani umfazi waMantashe? / Ubani umkakhe waManthase?
 2. Obani bazivalele? (Plural of Ubani is Obani)
 3. Sikhishwe kuphi isitatimendi?
 4. uMantashe ungqongqoshe wani? (possessive, wa+ni)
 5. Siyazi kanjani uMantashe uhaqeke ngeCovid-19?

Answers in English

 1. It is said in the statement taken from the president’s office

Answers in Zulu

 1. Kuthiwa esitatimendi esikhishwe yihhovisi likamongameli